2022. November 30. Szerda András, Andor napja van.
Kezdőlap » Intézmények» TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ

TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ

TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ

A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásai

1)Az étkeztetés keretében a szociális rászorultaknak, koruk, egészségi állapotuk miatt önmaguk és családjuk étkeztetéséről gondoskodni nem tudóknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása.
Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultŰ

A biharnagybajomi szenvedélybetegek közül azokat a lakosokat lehet elsősorban étkeztetésben részesíteni, akik szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásban részesülnek.
A fentieken túl az intézményvezető étkeztetést biztosít azok számára, akiknek ennek hiányában életük és testi épségük veszélyeztetve van.
Az ételt el lehet fogyasztani az intézményben, kérni lehet annak kiszállítását, vagy személyesen el is lehet vinni.

A szolgáltatásért személyi térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét az ellátásban részesülő jövedelme alapján kell megállapítani.

2)A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete

Házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.
Szociális segítés keretében biztosítani kell

Személyi gondozás keretében biztosítani kell

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet (intézményvezető és háziorvos).
A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségleteknek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.

Az ellátás térítésmentes.

3)Az Szt. 64§-ában meghatározott családsegítés keretében biztosítja:

Az ellátás térítésmentes.

4)A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló. A segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátást.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultak

Az ellátást a szociálisan rászorulók részére is lehet nyújtani.

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, melynek összege a szociálisan rászorultak részére 15.-Ft/nap, a szociálisan nem rászorultak részére 20.-Ft/nap.

5)A közösségi ellátások keretében biztosítja a lakókörnyzetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését, a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folymatos figyelemmel kísérését, a pszicho-szociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, megkereső programok szevezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.

Mindkét ellátás (pszichiátriai és szenvedélybeteg közösségi ellátása) térítésmentes.

6)A támogató szolgáltatás keretében biztosítja a fogyatékos személyek lakókörnyzetben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatásokelérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.
A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen:


7)Az Szt. 65/F. §. (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott nappali ellátás keretében biztosítja a hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére a lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint meg kell szervezni az ellátottak napközbeni étkeztetését (kivéve az idősek nappali ellátásánál).
Ezen kívül a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek nappali ellátása az öntevékenységre, önsegítésre építve az igények alapján biztosítja a kultúrális, szabadidős, tájékoztató, képzési, stb...programok lebonyolítását, melyek lehetővé teszik a társadalomba a korábbi közösségekbe történő visszailleszkedését. A programok nyitottak, ez ellátásban nem részesülők részére is hozzáférhetőek.
Az idősek nappali ellátása térítésmentes (mivel itt nem kell biztosítani étkeztetést), míg a másik két nappali ellátásnál az étkeztetésért (ebédért) kell személyi térítési díjat fizetni, amelynek összege az ellátásban részesülő jövedelme alapján van megállapítva.

8)A Gyvt. 38.§, 39.§-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatásnak olyan, a gyermek érdekeit speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez, a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.


9)A gyermekek napközbeni ellátásaként (bölcsődében) a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknak szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A naközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre rányuló egyéb jogviszonyban áll.A feladat ellátása napos bölcsőde keretében történik.A bölcsőde az alapellátáson túl, térítési díj ellenében időszakos gyermekfelügyelet biztosításával segíti azokat a szülőket (gondozókat) akik elfoglaltságuk miatt nem tudják gyermekük felügyeletét biztosítani.

A gyermek gondozása térítésmentesen történik, személyi térítési díjat csak az étkeztetésért kell fizetni, melynek összege településenként eltérő.


Elérhetőség:
Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ
Biharnagybajom Rákóczi u. 17.
Tel: 06 54/ 472-017 mobil:06 20/ 554-1119
E-mail: szockozpont@gmail.hu 
Hirdetmény

Új Bajomi Hírlevél
 
 
Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top