2024. Február 20. Kedd Álmos napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Február 20. Kedd Álmos napja van.
Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Rajzpályázat gyerekeknek

Rajzpályázat gyerekeknek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


„Együtt, közösségben Hajdú-Biharban” című, TOP-5.3.2-17-HB1-2021-00002 azonosítószámú projekt keretében

Rajzpályázat gyerekeknek

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat rajzpályázatot hirdet 6-14 éves gyerekek részére.1. A pályázati program célkitűzései:
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.) 2022. évben támogatást nyert az „Együtt, közösségben Hajdú-Biharban” című, TOP-5.3.2-17-HB1-2021-00002 azonosítószámú projekt megvalósításához.

A Támogatási Szerződés alapján a projektben „a tervezett intézkedések eredményeképp közösségi, térségi, megyei és települési identitást erősítő akciók kerülnek megvalósításra, melynek eredményeként fejlődik a közösség egymás iránti felelősségtudata, a közösséghez való tartozás érzése, valamint a régi hagyományok, szokások, történelmi múltunk felelevenítése és ápolása.” A TOP-5.3.2-17. számú felhívás szerint „a közösségi, térségi identitás, a településhez, térséghez kötődés a legtöbb településen, térségben erősítésre szorul. Ezért fontos a társadalmi aktivitás és együttműködés növelése. A települési, térségi, megyei közösségek erősítésében kiemelt szerepet képesek betölteni a célzott közösségi programok, rendezvények.”

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a projekt megvalósítása során rajzpályázatot szervez a 6-14 éves korosztály számára, melyben a helyi értékek megismerését, a hagyományok felelevenítését, a megyei identitás erősítését helyezi az alkotások középpontjába.

2. A pályázati felhívás címzettjei:
A pályázatot a pályamunkát készítő gyerek törvényes képviselője, illetve a pályamunkát készítő gyerek nyújthatja be az alábbi korosztályok szerint:
• ALSÓ TAGOZAT
• FELSŐ TAGOZAT

A 14. életévüket betöltött diákok abban az esetben vehetnek részt a versenyen, ha a beadási határidő időpontjáig általános iskola 8. osztályának vagy 6 osztályos gimnázium 2. évfolyamának tanulói voltak.
A rajzpályázat meghirdetése online módon a megyében működő általános iskolák, valamint a 6 osztályos gimnáziumi képzést nyújtó középiskolák közreműködésével történik.

3. Pályázati kategória:
Olyan pályaművek beérkezését várjuk, melyek az adott korcsoportba tartozó gyerekek alkotói szabad fantázia szerinti, a helyi értékek megismerését, a hagyományok felelevenítését, a megyei identitás erősítését helyezik középpontba. A vegyes technikával készült alkotások témája: a lakóhely, szűkebb környezet szépségeinek, értékeinek bemutatása.
Egy pályázó gyermek összesen maximum 3 pályaművel indulhat.
A pályamű formai kritériumai: a rajz maximum A/3 méretű papírlapon készülhet: színes, fekete-fehér, akár montázs. Használható festék, ceruza, toll, zsírkréta stb.

4. A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A pályázatokat 2023. január 13. napjáig, az erre kijelölt szakember értékeli. A díjazottak az általuk csatolt adatlapon megadott e-mail címen keresztül, a zsűri döntését követő 5 munkanapon belül kerülnek értesítésre.

Az alkotások zsűrizése két korcsoportban történik: általános iskola alsó és felső tagozatai.
A pályázat korcsoportonkénti első három helyezettje könyv- és kreatív művészeti csomagban részesül.
A díjak átadásának pontos időpontja később kerül kijelölésre (várható átadási időpont: 2023 január-február).

A díjazott alkotásokat 2023 első negyedévében a megye több helyszínén kiállításokon láthatja majd a közönség.

A zsűri fenntartja a jogot, hogy külön indoklás nélkül nem hirdet nyertest. A zsűri döntése, eredménye jogi úton nem támadható.

5. A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatokat a Megrendelő székhelyére lehet benyújtani személyesen, vagy postai úton- mindkét esetben a pályaművet a kitöltött adatlappal, nem összehajtva, a beérkezési határidő figyelembevételével kérjük leadni.
Személyesen: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, 4024 Debrecen, Piac utca 54. szám alatti Megyeháza épületének földszintjén lévő 7. és 13. számú irodákba 2022. december 21. napjáig; ezt követően a Megyeháza Vármegyeháza utca felőli bejáratánál lévő portán;
Postai úton: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat levelezési címére - 4024 Debrecen, Piac utca 54. -, kérjük a borítékon feltüntetni „Együtt, közösségben Hajdú-Biharban, Rajzpályázat”.

A pályázati boríték tartalma:
• a pályázó törvényes képviselőjének és a pályázó gyermek személyes adatait tartalmazó adatlap (amely tartalmazza az érintetti tájékoztatót);
• a nevezni kívánt, a készítő gyermek aláírásával ellátott, saját kézzel készített pályamű.
A postai úton megküldött pályázat esetén a borítékra kérjük jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni: „Együtt, közösségben Hajdú-Biharban, Rajzpályázat”.
A rajz hátoldalán is kérjük feltüntetni az „Együtt, közösségben Hajdú-Biharban, Rajzpályázat” feliratot, továbbá a pályázó neve, születési dátuma és lakcíme, mindez a pályázati adatlappal egyezően.

6. Pályázati feltételek:
Pályázni eredeti tartalmú, a pályázó által készített művel lehet. Nem nyújthatók be korábbi pályázatokon már díjazott alkotások, továbbá nem a pályázó által készített, akár részben mástól származó mű, valamint korábban elektronikus, vagy nyomtatott formában már publikált mű.

A pályázó kizárólag a saját szellemi tulajdonát képező, eredeti alkotásával pályázhat.
A pályázó a pályázati lap aláírásával a pályamunkájáról kijelenti, hogy az saját szellemi tulajdonát képező műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát. Ezen feltétel megsértése esetén a pályázó pályázata érvénytelenné válik, díjat nem kaphat, vagy ha ez a díj átadását követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, vagy annak ellenértékét visszafizetni.

Csak természetes személyek pályázhatnak, egyéni munkával.
A pályamű nem sérthet személyes jogokat, nemzeti, etnikai, vallási vagy politikai érdekeket, jó erkölcsbe, jó ízlésbe nem ütközhet, sértő, durva képet (kifejezést) nem tartalmazhat. Azt a pályaművet, amely megsérti ezt a feltételt, a pályázat kiírója érdemi bírálat nélkül kizárja a pályázatból.
Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag – a valós adatokkal hiánytalanul kitöltött és aláírt adatlap és a pályamű együttesen – megfelelő formátumban való elküldése. Az érvénytelen, hiányos pályamunkák nem vesznek részt a pályázaton.
A pályamű beküldése egyben azt is jelenti, hogy a pályázó elfogadja a pályázat feltételeit. Kiskorú pályázó esetén a beküldő törvényes képviselő nyilatkozik.
A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

Nevezési díj nincs.

7. Felelősség kizárása és adatkezelés:
Ha a pályamű bármilyen módon harmadik személy szerzői vagy személyiségi jogait sérti, azért a pályázót (törvényes képviselőt) terheli a felelősség.
A pályázatra benyújtott személyes adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a pályázó a pályázat benyújtásával elismer.

A hozzájárulás tartalma: a pályázó a rajzkészítő pályázaton történő részvételével hozzájárul, hogy a rajz vonatkozásában korlátozás nélküli felhasználási jogot biztosít a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat nyomtatott, online és közösségi média felületein történő megjelentetéséhez. A személyes adatokat a felhívás mellékletét képező adatlap felhasználásával kell közölni.

A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót nyomtatott, vagy elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse.

A pályázók által megadott személyes adatokat a pályázat kiírója az adatbázisában regisztrálja, azokat – a név kivételével – harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adhatja ki.
A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát – a szerzői jogra vonatkozó kitételek kivételével – fenntartja.

Az eredeti műveket a pályázat kiírójának nem áll módjában visszajuttatni. A pályázatban meghirdetett vándorkiállítások megrendezését követően lehetőség van az eredeti munkák átvételére, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, 4024 Debrecen, Piac utca 54. szám alatti Megyeháza épületének földszintjén lévő 13. számú irodájában, 2023. április 17 és 21. között. Az ebben az időszakban át nem vett munkák tárolását a pályázat kiírója nem tudja biztosítani.

A pályázat kiírója a pályaművekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.
Különösen kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a pályázathoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítésére.

A pályázónak olyan személyes elérhetőséget (név, mobiltelefonszám, e-mail cím, postacím) kell megadnia, amin a pályázat ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve további teendőiről. Ezen felelősség a pályázóé, ebből fakadó problémákért a pályázat kiíróját semmilyen felelősség nem terheli.

Letölthető adatlap:
ADATLAP a rajzpályázat benyújtásához

Debrecen, 2022. november 21.
Hirdetmény
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top