2024. Május 27. HétfőHella napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Május 27. HétfőHella napja van.
Kezdőlap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS önszerveződő közösségek (civil szervezetek) 2020. évi pénzügyi támogatására

Biharnagybajom Község Önkormányzata pályázatot hirdet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 4/2016. (IV. 5.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében elfogadott 4 millió - Ft költségvetési keret terhére.
Támogatásban részesülhet:

Az a bíróság által bejegyzett egyesület, alapítvány, amely az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezik; illetve abban az esetben, hogy ha nem rendelkezik székhellyel az Önkormányzat illetékességi területén, akkor hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy tevékenységét a településen végzi a település lakossága érdekében
(Nem minősül önszerveződő közösségnek a politikai párt helyi szervezete, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szerv, biztosító egyesület.)

A pályázat keretében nem részesíthető pénzügyi támogatásban:

az az önszerveződő közösség
a)  amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el;
b)   az előző évben kapott támogatást – képviselő-testületi döntés nélkül – a támogatási szerződésben jóváhagyott céltól eltérően használta fel;
c)   amely a pályázatában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
d)   amelynek lejárt esedékességű köztartozása van.

A pályázathoz csatolni kell:

a)  az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés másolatát;
b) az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát;
c)  az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre;
d)  az önszerveződő közösség közgyűléséről vagy döntéshozó szerve üléséről készült azon jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza;
e)  az önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve;
f)  nyilatkozat a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről, közzétételi kérelem;
g)  írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és a hivatalos internetes honlapon való közzétételéhez.

Amennyiben az önszerveződő közösség korábban már részesült támogatásban,
az a) – b) pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illető változás nem történt.

Pályázat benyújtásának helye, módja és ideje:

A pályázatot Biharnagybajom Község Önkormányzatának címezve, a Szűcs Sándor Művelődési Házban (4172 Biharnagybajom, Várkert 35.) lehet benyújtani egy példányban jelen felhívás 1. mellékletében szereplő „Pályázati adatlap” című formanyomtatványon 2020. március 18. napján (szerda) 12,00 óráig.

A pályázati űrlap beszerezhető a Szűcs Sándor Általános Művelődési Házban vagy letölthető a www.biharnagybajom.hu honlapról.

Pályázatok véleményezése:

A beérkezett pályázatokat a pályázati határidő elteltét követő legközelebbi ülésén a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság megvizsgálja és indokolással ellátott javaslatot tesz a támogatás odaítélésére, összegére, illetve a támogatás céljára. A Bizottság vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy

a) az önszerveződő közösség tevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés a köz javát mennyiben szolgálja és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható;
b) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve, rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel;
c) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az Önkormányzat egyéb támogatását;
d) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e más, alkalmasabb módon.


A pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület a 2020. évi márciusi képviselő-testületi ülésén bírálja el. A pályázatok elbírálása során a Képviselő-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy a támogatás más módja a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas.

A teljes pályázati felhívás és a mellékletek (pdf)

Mellékletek:
• pályázati adatlap
• költségvetés
• nyilatkozatok
• közzétételi kérelem
VÁLASZTÁS 2024.

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top