2023. December 4. Hétfő Barbara, Borbála napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2023. December 4. Hétfő Barbara, Borbála napja van.
Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Földtulajdonosok gyűlése

Földtulajdonosok gyűlése

HIRDETMÉNY
Alulírott, mint a 09-905060 kódszámon nyilvántartásba vett vadászterület földtulajdonosi közösségének képviselője a földtulajdonosok gyűlését (Gyűlés) a jelen Hirdetmény közzétételével összehívom.
A Gyűlés helye: Sárrétudvari Kossuth u. 93.1 Művelődési ház /
A Gyűlés időpontja: 2022. április  28. 13.00 óra
A Gyűlés napirendi pontjai:
1. A 2021. évi pénzügyi beszámoló elfogadása.

2. Döntés a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának módjáról, feltételeiről.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vadászterületen földtulajdonnal rendelkező tulajdonosok a Vtv. 12.§-a szerinti kérdésekkel kapcsolatos nyilatkozattételt személyesen, vagy meghatalmazott útján gyakorolhatják. Ha a földtulajdonos nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet
(Vhr.) 7.§ (2) és 9. § (2)-(3) és 11. § (1) bekezdéseiben meghatározottak szerint gondoskodhat. A meghatalmazás tartalmának meg kell felelnie a 14/2016.(111.2.) FM rendelettel, valamint a 41/2016. (VI.22.) FM rendelettel módosított 79/2004. (V.4.) FVM rendelet ( a Vtv. végrehajtási rendelete) 15. számú mellékletében meghatározott kötelező adattartalomnak.

„ Vhr. 7. § (2) Ha a módosító javaslatot benyújtó tulajdonos nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő és a. 15. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kiállított meghatalmazás útján gondoskodhat.
Vhr. 7. § (3) A meghatalmazás a 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a tulajdonjog igazolására elfogadható dokumentumok valamelyikével együtt érvényes.
Vhr. 9. § (2) Ha a tulajdonosi gyűlés összehívása, illetve a határozathozatal alkalmával a föld tulajdonosa nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a 7. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodhat.
(3) A vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként el kell fogadni:
a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát,
b) az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát.
c) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyvet vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot:
d) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítőt:
e) az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes hálózaton történő adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a
tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat helyszíni bemutatását.
(4) A tulajdonosi közösség tagjának tulajdonában álló föld tulajdonjogának elő alkalommal történő igazolását mindaddig el kell fogadni, amíg a változást a (3) bekezdés szerinti okirattal igazolva be nem jelentették.
Vhr. 11. § (1) Vadászterületnek minősülő ingatlan esetében csak egy személy tehet érvényesen jognyilatkozatot. Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak."

A jelen hirdetmény a vadászterülettel érintett települési önkormányzatok, hirdetőtábláján legalább 30 (harminc) napra kerül kifüggesztésre.

Az érvényes határozat meghozatala érdekében a Hirdetmény kifüggesztésének időtartama az érintett települési önkormányzatok részéről igazolást nyer.


Hirdetmény
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top