Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Biharnagybajom Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 2018. évre kiírja a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a Biharnagybajom területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázathatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a
2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2017/2018. tanév második (tavaszi), illetve a 2018/2019 tanév első (őszi) féléve.

A „B” típusú pályázatra azok a Biharnagybajom területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2018/2019. tanév,
a 2019/2020. tanév és a 2020/2021. tanév.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra,
ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.  Amennyiben a jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.
A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell töltetni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését, véglegesítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az Önkormányzat Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel (felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2017/2018. tanév első félévéről; igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről) együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az Önkormányzat köteles az
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. december 7.


A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica10/,
valamint www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica11/ oldalon,
vagy a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatalban, ahol bővebb tájékoztatás is kérhető.

Szitó Sándor s.k.
polgármester
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top