2024. Május 27. HétfőHella napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2024. Május 27. HétfőHella napja van.
Kezdőlap

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Biharnagybajom Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 2019. évre kiírja a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Az „A” típusú pályázatra azok a Biharnagybajom területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázathatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn, úgy a
2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2018/2019. tanév második féléve és a 2019/2020. tanév első féléve).

A „B” típusú pályázatra azok a Biharnagybajom területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, akik a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik. Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2019/2020. tanév, a 2020/2021. és a 2021/2022. tanév).
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója; doktori (PhD) képzésben vesz részt; kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra,
ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben a jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.
A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell töltetni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az Önkormányzat Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel („A” típusú pályázat esetében: felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019. tanév első félévéről; igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről; „B” típusú pályázat esetében: igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről) együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az Önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 6.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. december 6.

Részletes pályázati kiírás megtalálható a www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica13/,
valamint www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica14/ oldalon.

Szitó Sándor s.k.
polgármester
VÁLASZTÁS 2024.

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top