Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Védőnői állás meghirdetése

Védőnői állás meghirdetése

Biharnagybajom Községi Önkormányzat 4172  Biharnagybajom, Rákóczi út 5.

„145/2017.  (X. 26.) számú KT HATÁROZAT
a II. számú védőnői körzet védőnői állásának meghirdetéséről

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§- a alapján az alábbiakban határozza meg a Biharnagybajom Községi Önkormányzat II. számú védőnői körzet védőnői állásának meghirdetését a kormányzati személyügyi igazgatási feladataikat ellátó szerv internetes oldalán:

I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai:
1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma: 2017. november 2.
2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve: Oláh Lajosné
3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett – iktatószáma: 2927-3/2017.
4. A munkáltató megnevezése: Biharnagybajom Községi Önkormányzat
5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: Szitó Sándor polgármester
6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók: Biharnagybajom      Községi Önkormányzat 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.
7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: -
8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt     személy(ek) neve, e-mail címe, telefonszáma:
Oláh Lajosné      munkaugy@biharnagybajom.hu    54/472-002
(A 7-8. pont kitöltése nem kötelező)

II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok
1. A munkakör megnevezése: körzeti védőnő
2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése: -
3. A vezetői megbízás szintje (vezető/magasabb vezető: -
4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre     sor kerül: Védőnői Szolgálat (II. számú védőnői körzet) 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 7.
5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: Védőnői Szolgálat
6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. január 1.
7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): határozatlan, 3 hónapos próbaidő     kikötésével
8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidős
9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama: -
10. A munkavégzés helye: Védőnői Szolgálat 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 7.
11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok felsorolása: 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok ellátása az adott védőnői körzetben
12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: -
13. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat: egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél
14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa: -
15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret: felhasználói szintű számítógép ismeret
16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa: nem szükséges
17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje: nem szükséges
18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat: szükséges
19. Egyéb feltételek/előnyök a munkakör betöltéséhez: -
20. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák: kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs készség, problémamegoldó képesség
(A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelező. A 4. pont kitöltése csak akkor kötelező, ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. A 14-20. pont, illetve az előnyt jelentő kategóriák kitöltése nem kötelező.)

III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai
1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: 2017. november 2.
2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása: részletes    szakmai és személyes önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér
3. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.
4. A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen, Biharnagybajom Községi Önkormányzat 4172 Biharnagybajom Rákóczi út 5. a borítékra kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „védőnő”
5. A pályázat benyújtásának feltételei: magyar állampolgárság, büntetlen előélet,     cselekvőképesség, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél
6. A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31.
7. A pályázat elbírálásának módja, rendje: képviselő-testületi döntés
8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje (a szolgáltató központ     honlapján való közzétételen kívül): Biharnagybajom község honlapján: 2017. november 2.
9. A pályázat elektronikusan történő benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt     munkatárs neve, e-mail címe: -
10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma
    (A 9-10. pont kitöltése nem kötelező.)
     Szitó Sándor polgármester, telefonszáma: 54/472-002

Határidő: a közzétételre 2017. november 2.

Felelős: Imre-Erdős Szilvia jegyző

Szitó Sándor s.k.                                     Imre-Erdős Szilvia s.k.
polgármester                                                     jegyző
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top