2023. Szeptember 28. Csütörtök Vencel napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2023. Szeptember 28. Csütörtök Vencel napja van.
Kezdőlap » Intézmények» Szűcs Sándor Általános Iskola

Szűcs Sándor Általános Iskola

Szűcs Sándor Általános Iskola

4172 Biharnagybajom
Bacsó Béla utca 2-4.
Telefon, igazgató: (54) 473-612
Telefon, igazgatóhelyettes: (54) 473-604
Telefon, iskolatitkár: (54) 473-613
e-mail: iskola@biharnagybajom.hu
http://biharnagybajomiskola.fw.hu/Az oktatás története Biharnagybajomban

A bajomi oktatás története hosszú évszázadokkal ezelőttre nyúlik vissza. Az első emlék 1621-ből való.
A kezdetekkor a tiszteletes volt a faluban a tanító is. A parókián belül kineveztek egy helyiséget, s ezt tanulóháznak nevezték el. Ebben folyt a felnőttek és a gyerekek lelkének ápolása mellett a betűvetés és az olvasás tudományának elsajátítása.
Később a lakosság gyarapodásával szükségessé vált, hogy a debreceni és más nagyvárosok kollégiumaiból kikerülő tanítók segítsék a lelkész munkáját. Hosszú ideig egy leány és két fiú osztály működött Bajomban. Az 1900-as évek közepéig külön osztályokba jártak a fiúk és a lányok. Az első önálló iskola épületet 1765. augusztus 17-én adták át, de két évre rá már újabb épületet kellett emelni a tanulók magas létszáma miatt. Ezt az épületet a mai Ábrahám iskola helyén emelték, s 1809-ig működött, mint fiúiskola. Majd a helyére egy két tantermes iskolát építettek.
Az iskolarendszerű oktatás 1811-re már gyakorlatilag eljutott a mai formájáig. A tanító tanterv szerint végezte munkáját, s az iskoláztatást kötelezővé tették. A lakosság gyarapodásával egyre több helyre volt szükség az iskolában is, így egyre több iskolaépületet kellett kialakítani. 1903. október 18-án adták át a Bacsó úti leányiskolát a mai iskola helyén. Így az 1900-as évek elejére már 5 különböző épületben folyt a tanítás.
Mivel az iskolák mellett legtöbbször az ott tanító nevelő is ott lakott, így szinte mindegyik épület róluk kapta az elnevezését. A mai imaház helyén működő iskola Papp Gyula nevét viselte, aki évek hosszú során át igazgatta a bajomi iskolát. A leányiskolát, csak Jenei Gizella féle iskolának emlegették, a későbbi Ábrahám iskolát, pedig a Szabó Jenő nevével azonosították. A későbbi Új iskola épülete helyén álló iskolateremben, pedig Stiglic rektor úr oktatta a nebulókat. Az ötödik épület Kisbajomban volt, ahol egy osztályteremben folyt az oktatás.
1948-ig a református egyház tartotta fenn az iskolát, így minden év végén a templomban, a tiszteletes úr előtt adtak számot tudásukról a tanulók. S minden vasárnap kötelező volt az istentisztelet meghallgatása.
A második világháború után összesen négy tanterem maradt használható állapotban. A megmaradt iskolaépületeket a falu lakossága közmunkával állította helyre. A háború után aztán újra bővíteni kellett a tantermek számát így szükség tantermeket alakítottak ki.
1950-ben például az egykori Népkör, addig mozinak használt helyiségéből alakítottak ki tornatermet, illetve öltözőt és szertárat, amely a mai napig működik Kis tornaterem elnevezéssel. Az 1956-os események után évről-évre fokozatosan több osztályt áttelepítve, az addig Úri Kaszinóként működő kétszintes épület is az iskola használatába került, ez tulajdonképpen a volt emeletes iskola épülete. 1960-ban épült az Új iskola épülete két tanteremmel és egy szolgálati lakással.
Az 1980-as évekre 14 tanteremben, két gyakorló teremben és egy szükség tornateremben folyt az oktatás. Ezek összesen nyolc épületben helyezkedtek el, vándorlásra kényszerítve a diákokat és a tanárokat. Mind emellett kéthetes váltással hol délelőtt, hol délután folyt az oktatás harmadik osztálytól fölfele.
Ezen az áldatlan állapoton változtatott az 1989-ben átadásra került háromszintes, modern, nyolc tantermes, kollégiumi férőhellyel rendelkező új iskolaépület. Az épület tervezője Schmidt Tibor építészmérnök. Az iskola megépítéséhez a tanulmányi tervet Jeney Lajos Ybl-díjas építészmérnök, Biharnagybajom szülötte készítette.
Kezdetben az első osztályosok és a kisegítő osztályok más épületekben tanultak, ám idővel minden osztálynak helyt adott az iskolaépület, bár folyamatosan törekedtünk arra, hogy a kisdiákjaink külön épületben kezdjék iskolás éveiket. Erre a 2010-2011-es tanévben egy évre lehetőségünk is nyílt, majd a 2015-2016-os tanévtől ismét bekapcsolódott az oktatásba a Rákóczi út 28. szám alatti épület, a régi emeletes iskola, és a 2016-2017-es tanévtől az elsősök mellett a második osztályosaink is ott tanulhatnak. Jelenleg négy telephelyen működik az iskola.

Intézményünk 2003. október 23-a óta viseli falunk nagy szülöttének, Szűcs Sándor néprajztudósnak a nevét.
Szintén a 2003/2004-es tanévtől folyik az alapfokú művészeti oktatás önálló intézményegységben.
A 2006/2007-es tanévtől bevezetésre került a kompetenciaalapú oktatás, amely szakmai megújulást és a tárgyi feltételek javulását is magával hozta.
2011-ben a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy egy új intézményt, ÁMK-t hoz létre az iskola, az óvoda és az IKSZT megszüntetése után a három intézményből. Ez a formáció azonban nem volt hosszú életű, miután 2013. január 1-jével az iskola állami fenntartásba került, s emiatt kivált az ÁMK-ból.
Ekkor kapta iskolánk a Szűcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevet.

Az iskola helyzeteAz iskola fenntartója és működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
Az intézmény vezetője: Vigh Tiborné, az intézményvezető-helyettes: Joóné Nemes Gabriella.
Az alkalmazotti létszám 40 fő, ebből 25 fő teljes munkaidős határozatlan időre kinevezett pedagógus, 1 fő félállásban határozatlan időre kinevezett pedagógus, 2 fő nevelő-oktató munkát segítő és 5 fő technikai dolgozó. A pedagógus életpálymodell bevezetése óta három pedagógus érte el a pedagógus II. és egy a mesterpedagógus fokozatot.
A tanulólétszám 254 fő. Osztályok száma 15.

Alaptevékenységünk:

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei

Küldetésnyilatkozatunk :
 „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája." /Szent-Györgyi Albert/ „Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen." /Rudolf Steiner/ E gondolatokat szem előtt tartva névadónk, Szűcs Sándor, szellemi örökségét követve neveljük, oktatjuk a ránk bízott gyermekeket.

Ennek jegyében a nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei:

Legfontosabb feladatunk, hogy a tanulóinkat korszerű ismeretekhez juttassuk, felkészítsük az egész életen át tartó tanulásra, a középfokú iskolában történő továbbtanulásra, harmonikusan fejlesszük képességeiket, készségeiket, valamint hassunk a tanulók teljes személyiségének fejlődésére. Alapvető feladatunk a tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása.
A sajátos nevelési igényű gyermeknek biztosítsuk a különleges bánásmódnak megfelelő ellátását a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint.
Az alapfokú művészeti iskolai tagozaton kibontakoztassuk a gyerekek művészi képességeit, fejlesszük a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsük őket a szakirányú továbbtanulásra.

Képzési specialitások:

Az alsó tagozat első három évfolyamán egésznapos oktatás folyik. Harmadik és negyedik osztályban képesség szerinti bontásban tanulják a gyerekek a matematikát, ötödik osztálytól pedig már a magyar nyelv és irodalom órákon is ezt a csoportszervezési módot alkalmazzuk évfolyam szinten.

Évről évre bővítjük választható órákkal a tantárgyak óraszámát, kínálatát. Az angol nyelvet negyediktől tanulják diákjaink.
Az informatikát harmadik osztálytól tanulják diákjaink tanórai keretben, hetedik és nyolcadik osztályban heti két órában, sőt szakköri formában már első osztálytól ismerkedhetnek a gyerekek az informatikával. Intézményünkben jól felszerelt korszerű informatika terem áll a gyerekek rendelkezésére, valamennyi terem rendelkezik internet hozzáféréssel, több tantermünk van felszerelve interaktív táblával.

Tanórán kívüli elfoglaltságok

A felzárkóztatás mellett kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás is intézményünkben, amelynek legmegfelelőbb színtere a versenyfelkészítés és a szakköri foglalkozások. Évek óta működik intézményünkben énekkar és néptánc csoport, különböző tantárgyakhoz kapcsolódó szakkörök valamint KRESZ és Polgárvédelmi szakkör. Tehetséges gyermekeink részt vesznek a Bozsik programban.
Változatos programokat vetélkedőket, témaheteket szervezünk tanulóinknak, támogatjuk a gyerekek önszerveződését, a diákönkormányzat tevékenységét. Táborokat, kirándulásokat szervezünk, amelyek a közösségépítés egyik legfontosabb színterei.

Kapcsolatrendszer, együttműködés

Sólyom Eszter
megbízott intézményvezető
Hirdetmény
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top