Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Pályázati felhívás háziorvosi feladat ellátására / 2. körzet

Pályázati felhívás háziorvosi feladat ellátására / 2. körzet

Biharnagybajom Község Önkormányzata pályázatot hirdet
Biharnagybajom Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi és ügyeleti ellátási körzetekről szóló, 16/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1.és 4. számú mellékletében meghatározott,Biharnagybajom 2. számú vegyes körzetében, területi ellátási kötelezettséggel, háziorvosi alapellátási, iskolai egészségügyi ellátási, csecsemő és kisgyermek tanácsadási feladatok ellátására.

Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
• Magyar Orvosi Kamarai Tagság
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés
• vállalkozói formában való működtetés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• motivációs levél,
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
• a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén, 30 napnál nem régebbi, alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 10. (hétfő) 16.00 óra

A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, postai úton, egy példányban Biharnagybajom Községi Önkormányzat részére címezve (4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.) vagy elektronikus úton a jegyzo@biharnagybajom.hu e-mail címre.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat”

A pályázat elbírálásának módja: Képviselő-testület dönt a pályázók meghallgatását követően.
Az elbírálás határideje: a Képviselő-testület 2021. május 26.-i (szerda) rendes ülése.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A feladat-ellátás kezdő időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal. A feladat-ellátási szerződés időtartama: a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.

Egyéb tudnivalók:
A praxisjog térítésmentesen szerezhető meg. Az 2. számú háziorvosi vegyes körzet feladatait heti 40 órában kell ellátni. A körzetben a háziorvosi alapellátási feladatokon kívül gondoskodni kell az iskolai egészségügyi ellátási, csecsemő és kisgyermek tanácsadási feladatok ellátásáról is. Ügyeleti ellátási kötelezettség nincs. Jelenleg a feladatellátás helyettesítés keretében történik, mely 2021. március 1. napjától tartósan betöltetlen háziorvosi körzetnek minősül.
A feladat ellátását szolgáló rendelő az önkormányzat tulajdonában van, melyre vonatkozóan az Önkormányzat a nyertes pályázóval használati szerződést köt. A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tárgyi feltételek, (minimum eszközök) rendelkezésre állnak.

Igény esetén szolgálati lakás rendelkezésre áll. Biharnagybajom Község Önkormányzata a szolgálati lakás és a rendelő bérleti díjának és közüzemi költségeinek a feladat-ellátó részéről történő megfizetésétől eltekint.

Háziorvosi rendelő címe: 4172 Biharnagybajom, Kossuth út 3/c.
Ellátandó lakosságszám 1375 fő.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni: Szitó Sándor polgármester vagy Imre-Erdős Szilvia jegyzőnél, a 06/54/472-021-es telefonszámon, vagy a polgarmester@biharnagybajom.hu illetve a jegyzo@biharnagybajom.hu e-mail címeken lehet.


A pályázati kiírás közzétételének helye:
• www.biharnagybajom.hu
• www.oali.aeek.hu
• www.mokhbm.hu
• Egészségügyi Közlöny
• DE Általános Orvosi Kar honlapja
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top