Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Pályázati felhívás - háztartási szennyvíz begyűjtése

Pályázati felhívás - háztartási szennyvíz begyűjtése

Biharnagybajom Községi Önkormányzat „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Biharnagybajom közigazgatási területén” közszolgáltatási tevékenység ellátására pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

I. A pályázat kiírójának adatai:
Név:            Biharnagybajom Községi Önkormányzat
Cím:            4172Biharnagybajom, Rákóczi u. 5.
Képviseli:        Szitó Sándor polgármester
Tel:            54/472-002
Fax:            54/473-623
e-mail:            polgarmester@biharnagybajom.hu
Kapcsolattartó:    Imre-Erdős Szilvia jegyző
Tel.:             54/472-002
e-mail:            jegyzo@biharnagybajom.hu


II. Közszolgáltatás jellemzői:
A leendő közszolgáltató feladata a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás biztosítása Biharnagybajom község közigazgatási területén, azon ingatlanok tekintetében, ahol nem került kiépítésre a szennyvízhálózat.


III. Ellenszolgáltatás kalkulálása, tájékoztató adatok:

A díj kéttényezős.

Biharnagybajom vonatkozásában az alkalmazható legmagasabb díj mértéke nem haladhatja meg a  787.- Ft/m3+ Áfa összeget, (mely tartalmazza a leürítés és kezelés díját.)
A közszolgáltatási díj kiegyenlítésére a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között fennálló jogviszony alapján kerül sor. Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli díjat nem fizet, illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt, biztosítja azonban a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési támogatást (amennyiben az igényelhető).

Biharnagybajom Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi önkormányzati rendelete tartalmazza a közszolgáltatásra, valamint a díjfizetésre vonatkozó szabályokat (a rendelet tervezete a kiírás mellékletét képezi).

Az önkormányzat nem zárja ki annak a lehetőségét, tárgyaljon arról, hogy a rendeletében meghatározott díjon felüli, bizonyított többletköltségeket megtérítse közszolgáltató részére.


IV. Alkalmassági követelmények, csatolandó mellékletek:

A pályázónak legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkeznie kell a 455/2013. (XI. 29.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint:

a)a közszolgáltatás ellátásához szükséges – legalább telefon alapú – ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel (Rendelet 3. § (2),

b)a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművel, a szükséges berendezésekkel, eszközökkel (Rendelet 4. § (1) a))

c)olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel (Rendelet 4. § (1) b.))

d)olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek
(R. 4. § (1) c.))

e)  a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – köztisztasági munkagép- és járműkezelő településtisztasági szippantó gépkezelő szakképesítéssel rendelkező szakemberrel (Rendelet 4. § (1) d.)),

f)  nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel (Rendelet 4. § (1) e.)),

valamint

a pályázatnak – adatokkal és leírásokkal alátámasztott módon – tartalmaznia kell a Rendelet 5. § alapján javaslatot:
a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére
b) a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,
c)a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,
d)a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére
e) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,
f) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire
g) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára
h) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint
i) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberlétszámra.

Pályázó tegyen ajánlatot a szennyvíz begyűjtés (szippantás) és szállítás díjára (leürítés és kezelés díjjal együtt) nettó összegben Ft/m3 egységnyi díjtételben, költségelemzés alapján a Vgt. 44/D. § (1) - (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készített díjkalkulációval, tekintettel a kéttényezős díjtételre.

A pályázónak csatolnia kell gazdasági társaság, egyéni cég esetén hiteles cégkivonatot, egyéni vállalkozó esetén hiteles vállalkozói igazolványt.

A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell, hogy:
a) rendelkezik a környezetbiztonságra, illetve a havária elhárítására vonatkozó – a felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott – tervvel
b) a felügyeletet ellátó hatóságnál a közszolgáltatót bejelentették.V. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

A szolgáltató által kiállított számla lakosság által történő kiegyenlítése a szolgáltatás teljesítésekor, a helyszínen történik.


VI. Pályázat benyújtása, bírálati szempontok:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

A pályázat kiírásának napja: 2017. június 30.

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. augusztus 15. (kedd)   15.00 óra

A pályázat beérkezésének címe: Biharnagybajom Községi Önkormányzat, Szitó Sándor polgármester (4172 Biharnagybajom Rákóczi u. 5.)

A pályázatot zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban kell beadni, vagy beküldeni
„Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Biharnagybajom közigazgatási területén” megnevezéssel, valamint a pályázó nevének és címének a borítékon történő megjelölésével.
A benyújtott borítékokon meg kell jelölni, hogy melyik az eredeti és melyik a másolati példány.

A pályázat benyújtásának nyelve: magyar.

A pályázat kiírója a pályázónak egy alkalommal teljes körben hiánypótlási lehetőséget biztosít.

A pályázatok felbontásának helye és ideje: 2017. augusztus 15. (kedd)  15.10 óra Biharnagybajom Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

A pályázatot Biharnagybajom Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el 2017. augusztus 31. napjáig.
A Képviselő-testület fenntartja a pályázati eljárás visszavonásának, vagy eredménytelenné nyilvánításának jogát.


VII. Szerződéskötés

A szerződés megkötésére várhatóan az eredményhirdetést követő 8 napon belül kerül sor.
A szerződés tartalmát a pályázat kiírója előzetesen egyezteti a nyertes ajánlattevővel.


VIII. A pályázati felhívást jóváhagyó Képviselő-testületi határozat száma
120/2017. (VI. 29.) számú KT határozat

Biharnagybajom Községi Önkormányzat
Bajomi Fabrika
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top