2023. Június 7. Szerda Róbert napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2023. Június 7. Szerda Róbert napja van.
Kezdőlap » Intézmények» Óvoda

Óvoda

A MAGYAR GYERMEKVÉDELMI RENDSZER MŰKÖDÉSE AZ ONLINE KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ GYERMEKVESZÉLYEZTETÉS TÜKRÉBEN

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.
A tájékoztató teljes szövege letölthető innen (Pdf)


 Az Óvoda jellemző adatai


Kisbajomi óvoda

Az Óvoda hivatalos elnevezése:Szűcs Sándor ÁMK Óvoda Biharnagybajom
Az ÁMK címe: 4172 Biharnagybajom, Várkert u.35.
Telefonszáma:  06/54/473- 606
Az Óvoda  székhelyének címe, telefonszáma: 
4172 Biharnagybajom, Mátyás k. u.1  06/54/472-411
A tagóvoda címe, telefonszáma:
4172 Biharnagybajom, Bacsó B. u. 18.  06/54/472-412

Az Óvoda fenntartója, címe, telefonszáma:

Biharnagybajom Község Önkormányzata
4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.
06/54/472-021

Az Óvoda alapító okiratának száma: 180/2012 (XI.20.)
Felügyeleti szerv neve: Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Az óvoda élén az ÁMK Intézményvezetője és az Intézményegység-vezető áll.

SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (ÁMK)
Szervezeti és Működési Szabályzata 2018. (Pdf)

A Szűcs Sándor ÁMK Óvoda házirendje (Pdf)

Az Óvoda története, helyzete

Biharnagybajom Hajdú-Bihar megye déli, Sárrétnek nevezett részén található. Lakosainak száma 3000 fő alá csökkent.  A község lélekszáma csökkenő tendenciát mutat, korösszetételét tekintve öregedő. A munkanélküliség, az alacsony iskolai végzettség jelentősen befolyásolja a családok megélhetési lehetőségeit, életkörülményeit. Ezek az okok együttesen jelennek meg, így egyre több az óvodába eleve halmozott hátrányokkal bekerülő gyermek.
Településünkön a szervezett óvodai nevelés több , mint száz éves múltra tekint vissza. Jelenleg az óvoda két telephelyen működik. A Bacsó Béla úti 1950. óta működik, jelenleg 2 csoporttal, 75 férőhellyel.
A Mátyás király úti 1959. óta működik 100 férőhellyel, jelenleg 3csoporttal.
 Mindkét óvoda játékudvarral, kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik.
Nevelési évünk időtartama: szeptember 1- augusztus 31-ig tart.
Gyermekek fogadásának időpontja: szeptember 1.

Óvodánk 6.30 órától 16.30 óráig tart nyitva.
Az óvodavezető hivatalos fogadóórája keddenként 8-10 óráig tart a Mátyás király úti Óvodában. Az óvoda nyitvatartási idejét a szülői igények évenkénti felmérése alapján alakítjuk ki. A nyári óvodai élet keretén belül az óvodában összevont csoportok működnek. A nyári szünet ideje alatt az óvoda a két telephelyén felváltva biztosítja az ügyeletet a szülők előzetes igényfelmérése alapján, ha a két telephelyet figyelembe véve az igénylők száma eléri a 10 főt.
A nyári szünet alatt történik a két telephelyen a szükség szerinti felújítás, karbantartás, nagytakarítás az egészségügyi előírásoknak megfelelően.Halacska csoport

Szünetek időtartama:
Téli zárva tartás: december 22- január 2-ig tart.
Nyári zárva tartás: minden évben február 15-ig mérjük fel.
Nevelés nélküli munkanap: törvény által meghatározott évi 5 nap

Térítési díj
Megállapítása mindig az aktuális képviselő-testületi határozat szerint történik. (Jelenleg minden gyermekünk ingyenesen étkezik intézményünkben.)
A csoportban dolgozó óvónő naponta vezeti az étkezésre igénybe vett, vagy nem vett napokat az erre rendszeresített formanyomtatványon. Étkezés, illetve az étkezés szüneteltetése iránti kérelem, előző nap 830 óráig adható le a csoportban dolgozó óvónőnek.
Az ételt az Önkormányzat konyhája biztosítja.

Csoportszervezésnél egy korosztályt felölelő csoportok kialakítására törekszünk. Ezen nem szeretnénk változtatni, de egy-egy nevelő eltérő csoportszervezési kezdeményezésére nyitottak vagyunk.
A Továbbfejlesztett Óvodai Nevelési Program megjelenése óta foglalkoztatott bennünket az a gondolat, hogyan érvényesítsük munkánk során helyi adottságainkat, értékes nevelési hagyományainkat. Ezt a Környezeti nevelésre épülő hagyományőrző és személyiségfejlesztő Pedagógiai Programunk  megalkotásával sikerült megvalósítanunk.
Helyi munkaközösségi foglalkozásokon, különböző továbbképzéseken gazdagítjuk pedagógiai tapasztalatainkat, elméleti ismereteinket.   Programunk épít intézményünk nevelési hagyományaira és azokra az értékekre alapoz, amelyek átörökítése egyaránt érdeke a szülőknek és az óvodapedagógusoknak.Katica csoport

Hitvallásunk: Itt minden érted van, érezd jól magad!

A 3-7 éves korú gyerekeket derűs, nyugodt légkörben a családdal együtt készítjük fel a sokszínű tevékenykedtetés révén arra, hogy találják meg helyüket szűkebb és tágabb környezetükben, a társadalomban és a természetben.
A komplex személyiségfejlesztés során elért eredmények megalapozzák az iskolakezdést, zökkenőmentessé teszik a beilleszkedést. Nevelőmunkánk átfogja a gyermeki személyiség egészét, ugyanakkor differenciált fejlesztésre törekszünk. Célunk a környezettudatos magatartás megalapozása és a helyi hagyományok megismertetése, beépítve azt a csoportok mindennapi életébe.
Mindezt a gyermekek adottságaihoz igazodva, a gyermeki kíváncsiságra alapozottan, nagy türelemmel és szeretettel közvetítjük a gyermekek felé élmények, tapasztalatok gazdag kínálatával.


Környezeti nevelésre épülő hagyományőrző óvodai pedagógiai program (Pdf)


Napocska csoport


Az Óvoda átfogó, globális nevelési célja

Gyermekeinkben alakuljanak ki azok a képességek és készségek, amelyek garanciái a kudarc nélküli iskolakezdésnek. Történjen meg azoknak az életkompetenciáknak a megalapozása, kialakítása, amelyek a gyermekek által végzett tevékenységekhez nélkülözhetetlenek. Épüljön be a gyermekek személyiségébe a környezettudatos magatartás.
Legyen biztosított az intézményben az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülése, és az óvoda szolgáltatásaihoz való hozzáférés esélyegyenlősége.

nagybajom óvoda2. Általános alapelvek

1. A gyermeki személyiség tiszteletben tartása, elfogadása - szeretet, bizalom, megbecsülés
2. A 3-7 éves korú gyermekek szükségleteinek kielégítése
3. A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának megerősítése, a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával oly módon hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben
4. A játék elsődlegessége
5. A kisebbséghez tartozó gyermek integrált nevelésének biztosítása (etnikai, migráns, SNI-s)
6. Szegregáció mentesség biztosítása az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesítése, esélyegyenlőség biztosítása

Gyermekkép
 Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek .


Pillangó csoport


Óvodakép
 Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.

 Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.

 Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok kiegyenlítését, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermek ellátását is).

Jövőkép
Legfőbb feladatunk a erkölcsösség átszármaztatása a múlt hagyományaira építve. A szülőföld szeretet belső tartalmának csíráit ültetjük el a gyermekek lelkében. A hagyományok és szokások ápolásával, a népmesék közvetítő erejével igazi emberi értékeket alapozunk meg.

Tehetséggondozás
Minden gyermek „tehetséges” valamiben. A tehetséges gyermekek számára igyekszünk olyan lehetőségeket, tevékenységeket biztosítani, amelyek képességeik kibontakoztatását segítik


Tulipán csoport


Személyi és tárgyi feltételeink
Az óvoda alkalmazottainak száma: 18 fő (óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztens, óvodatitkár, karbantartó). Pedagógiai munkánkat  segíti egy fő logopédus, és egy fő fejlesztő pedagógus.

Óvodánk eszközrendszere az elmúlt években sokat javult, Pedagógiai Programunk megvalósításához  szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezünk. Köszönhetjük ezt a fenntartónknak, a szülőknek és a sikeres pályázatainknak.

2011-ben „A becsület és az erény gyökere a jó nevelés” –címmel uniós pályázatot nyújtottunk be az óvoda felújítására, 1 csoportszobával és 1 tornaszobával történő bővítésére, korszerű melegítő konyha kialakítására és az épület akadálymentesítésére. A pályázati keretből modern csoportszoba bútorokat, fejlesztő játékokat, eszközöket is sikerült beszerezni. Az elnyert támogatás összege 100 millió Ft volt. A pályázat megvalósítása során a 3 csoportszoba száma 4 csoportszobára nőtt, ezáltal a 75 férőhelyről 100 főre nőtt a Mátyás király úti Óvoda férőhelyeinek száma.
Fűtéskorszerűsítésre is nyert pályázatot az óvoda, melynek keretén belül 2013 ősztől biomassza kazánnal (szalma bálákkal) fűtik az óvodát, melynek következtében jelentősen csökkent a gáz rezsiköltség.
Pályázatot nyertünk a Bacsó Béla úti Óvoda épületenergetikai hatékonyság növelő felújítására, mely 2015-benvalósult meg.

„Siker kulcsa bennünk van”című  TÁMOP- 3.3.8.B-12-2012-0088 kódszámú pályázat
2012-ben a Szűcs Sándor ÁMK- óvoda pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett- a Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatására. A pályázat számunkra szakmai megújulást- eszköz fejlesztést jelentett, a gyermekeknek pedig számos, élményekben gazdag programot. Ezen programok kapcsán a szülőkkel is családiasabb kapcsolat alakul ki. (Makk Marci Egészséghét, Adventi készülődés, Farsang, Ovi-suli projekthét, Családinap…) A pályázat keretein belül évente eljutunk a szarvasi Arborétumba, a debreceni Állatkertbe  ill. a Vojtina Bábszínházba.

Lehetőségünk volt beindítani  tehetségműhelyeinket:
Nyelvi tehetségműhely: „Csodapalota”
Testi-kinesztetikus (tánc) tehetségműhely: „Hopp Juliska”
Mozgás tehetségműhely: „Mocorgó”
Barkács-vizuális tehetségműhely: „Alkot-lak”


A BOZSIK- foci programban is részt veszünk, amely nagy sikert aratott az elmúlt nevelési években a gyermekek körében.

Intézményünk igyekszik minden közvetlen és közvetett partnerével jó kapcsolatot fenntartani, egymást segítve színvonalas, rendezvényeket szervezni.

Az óvoda valamennyi dolgozója azon fáradozik, hogy olyan gyermekeket neveljen, akik szeretik, tisztelik, ismerik a településünket, az embertársaikat és egészséges, boldog, hasznos felnőttekké váljanak.


Nagy Mária
óvodavezető
Hirdetmény

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top