2023. Június 7. Szerda Róbert napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2023. Június 7. Szerda Róbert napja van.
Kezdőlap » Önkormányzat » Közérdekű adatok» Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
2.2 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
3.3 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Biharnagybajom Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2019.

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal ügyintézői (ügytipusok, elérhetőség)

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
Biharnagybajom település
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Letölthető dokumentumok (szociális, igazgatási és adó ügyekhez)

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Nyomtatványok beküldésének postacíme: 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
Letölthető dokumentumok (szociális, igazgatási és adó ügyekhez)
További nyomtatványok elérhetők ügyfélkapu segítségével az online ügintézés oldalon
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
Szintén az online ügyintézés oldalon igénybe vehető ügyfélkapu segítségével
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
A közszolgáltatásokat a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ látja el. Részletes információk a TÁMASZ oldalán.

A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
Nincsenek ilyen kiadványok

Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
Testületi ülés határozata az ülések éves rendjéről
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
Aktuális felhívás alapján részvétel a nyilvános üléseken, levélben a Polgármesteri Hivatal címére vagy a pmhivatal@biharnagybajom.hu emailcímen.
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
Polgármesteri Hivatal 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
Képviselő-testületi jegyzőkönyvek
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
Testületi ülés határozata az ülések éves rendjéről
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
8. A testületi szerv üléseinek napirendje
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
Egyrészt a jegyzőkönyvekben, másrészt a hatályos rendeletekben

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
Képviselő-testületi jegyzőkönyvek
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
Képviselő-testületi jegyzőkönyvek
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
Képviselő-testületi jegyzőkönyvek
4.1 A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
Tervek, koncepciók
5.2 A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Képviselő-testületi jegyzőkönyvek
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól
Képviselő-testületi jegyzőkönyvek

Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
- PÁLYÁZATI FELHÍVÁS önszerveződő közösségek (civil szervezetek) 2019. évi pénzügyi támogatására
- Bursa Hungarica pályázat

Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
Hirdetmények, közlemények, felhívások

Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Közzétételi és Közérdekű Adatok Megismerési Szabályzata 2017.
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Biharnagybajom Községi Önkormányzat vagy Polgármesteri Hivatal
4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5. vagy Pf: 10.
Tel.:54/472-021 Fax: 54/473-626
email: pmhivatal@biharnagybajom.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Adatvédelmi felelős: Ganev Attila (ITsecure Kft)
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Önkormányzati szerződések listája

Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
Hirdetmény

Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás

Top