2023. December 4. Hétfő Barbara, Borbála napja van.
BIHARNAGYBAJOM

"A Sárrét egykori főhelye"

2023. December 4. Hétfő Barbara, Borbála napja van.
Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Földtulajdonosok gyűlése

Földtulajdonosok gyűlése

HIRDETMÉNY
Alulírott, mint a 09-905060 kódszámon nyilvántartásba vett vadászterület földtulajdonosi közösségének képviselője a földtulajdonosok gyűlesét (Gyűlés) a jelen Hirdetmény közzétételével összehívom.
A Gyűlés helye: Sárrétudvari Kossuth u. 93. / Művelődési ház /
A Gyűlés időpontja: 2021. október 05. 14.00A Gyűlés napirendi pontjai:

1. A 2017- 2020. évi pénzügyi beszámoló elfogadása.
2. Döntés a haszonbérleti díj mértékéről.
3. Különfélék

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vadászterületen földtulajdonnal rendelkező tulajdonosok a Vtv. 12.§-a szerinti kérdésekkel kapcsolatos nyilatkozattételt személyesen, vagy meghatalmazott útján gyakorolhatják. Ha a földtulajdonos nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet (Vhr.) 7.§ (2) és 9. § (2)-(3) és 11. § (1) bekezdéseiben meghatározottak szerint gondoskodhat. A meghatalmazás tartalmának meg kell felelnie a 14/2016.(III.2.) FM rendelettel, valamint a 41/2016. (VI 22.) FM rendelettel módosított 79/2004. (V.4.) FVM rendelet ( a Vtv. végrehajtasi rendelete) 15. számú mellékletében meghatározott kötelező adattartalomnak. 5, Vhr. 7. § (2) Ha a módosító javaslatot benyújtó tulajdonos nem személyesen tesz jognyilatkozatot, kepviseletéről a Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő és a 15. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kiállított meghatalmazás útján gondoskodhat Vhr. 7. § (3) A meghatalmazás a 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a tulajdonjog igazolására elfogadható dokumentumok valamelyikével együtt érvényes. Vhr. 9. § (2) Ha a tulajdonosi gyűlés összehívása, illetve a határozathozatal alkalmával a föld tulajdonosa nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a 7. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodhat.

(3) A vadászteniletnek minősüló ingatlan tulajdonjoga igazolásaként el kell fogadni:
a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát,
b) az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy
közjegyző által hitelesített másolat' példányát.
c) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott foldkönyvet vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot:
d) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok
területét hektárban tartalmazó összesítőt:
e) az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes halózaton történő adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról elektronikus formaban szolgáltatott nem hiteles másolat helyszíni bemutatását.
(4) A tulajdonosi közösség tagjának tulajdonában álló föld tulajdonjogának elő alkalommal történő igazolását mindaddig el kell fogadni, amíg a változást a (3) bekezdés szerinti okirattal igazolva be nem jelentették. Vhr. 11. § (1) Vadászterületnek minősülő ingatlan esetében csak egy személy tehet érvényesen jognyilatkozatot. Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak."A jelen hirdetmény a vadászterülettel érintett települési önkormányzatok, hirdetőtábláján legalább 30 (harminc) napra kerül kifüggesztesre.
Az ervényes határozat meghozatala érdekében a Hirdetmény kifüggesztésének időtartama az érintett települési önkormányzatok részéről igazolást nyer.
Hirdetmény
Új Bajomi Hírlevél

Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkekADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Településképi Arculati Kézikönyv


Életmentő készülék
Időjárás

Top