A könyvtár bemutatása

A könyvtár története

A községi könyvtár alapításától kezdve a községi kultúrotthonban volt elhelyezve. Az önállósulás előtt tiszteletdíjas könyvtárosok látták el ezt a feladatot. 1959 szeptemberétől főállású könyvtárosok látták el ezt a munkát. A Községi Könyvtár 1960-tól szakmailag önálló költségvetésű intézmény. 1961-ben a könyvtárszoba és az olvasóterem közötti válaszfal elkészítésével lehetőség nyílt a szabadpolcos, önkiválasztós kölcsönzés beindítására. A berendezéshez szükséges feltételeket, két darab könyvállványt és egy könyvszekrényt beszerezték. A könyvtár működési feltételeinek javulásával a folyamatos könyvvásárlásokkal a propagandamunka kiszélesítésével sikerült az olvasók számát folyamatosan növelni. A könyvtár az elvárásoknak megfelelően működött. 1965-re a rohamosan gyarapodó könyvállománynak és a vele együtt gyarapodó olvasói létszám miatt is igen szűk lett a könyvtárszoba. A kultúrotthonnal addig közösen használt klubhelyiség a könyvtár használatába került, de ez a megoldás is csak pár évre oldotta meg a könyvtár problémáit.

1967-ben a Községi Könyvtár modern könyvtári bútorokat kapott. A könyvtár alapterülete 47 m2 volt. 1973-ra a könyvtár kinőtte a helyiségeket, elhelyezési és raktározási gondokkal küzd. Az olvasóterem hiánya is régi probléma volt. A könyvállomány járási szinten is igen jelentős: 10.022 db.

A művelődési házat 1976. április 12-én életveszélyessé nyilvánították, így a felújítás és a bővítés miatt szükségessé vált a könyvtár átköltöztetése a volt állatorvos lakásba. Ezzel a szükségmegoldással a működési feltételek még rosszabbak lettek, mint a művelődési házban voltak. Az akkori helyen, a könyvtárnak kölcsönzés céljára egy 5x5 m-es szoba állt rendelkezésre. A volt kamrában a kézikönyvek és a szekrények voltak, az állatorvosi rendelőben pedig a többi könyv ömlesztve volt elhelyezve. Ez a szükségmegoldás 1980. október közepéig tartott. Ekkor költözött vissza a könyvtár a felújított és raktárhelyiséggel bővített könyvtárba. A könyvek átszállítását társadalmi munkában az iskolai tanulók végezték. Az új könyvtár berendezését a Megyei Könyvtár vállalta. Sajnos a nem megfelelő ideiglenes tárolás, költözés a könyveket megviselte, sokat kellett leselejtezni. A könyvtár alig költözött be az új helyiségbe az 56 m2 alapterület nagyon kicsinek bizonyult – berendezése zsúfolt, olvasó helyiség nincs, állománya kinőtte a rendelkezésre álló területet. Már 1984-től keresik a megoldást a könyvtár elhelyezésére. A megoldást 1991-ben találják meg.

Az önkormányzat képviselő-testületének 4/1991. (I.29.) számú határozata alapján a Községi Könyvtár az új iskola nagytermében került elhelyezésre. Az átköltöztetéssel egyidejűleg került sor az önálló iskolai könyvtár megszüntetésére, illetve a községi közművelődési könyvtárral történő összevonásra. A könyvtár átköltöztetése előtt a szükséges állományrevízió végrehajtásra került. A költöztetéshez segítséget nyújtott a Megyei Könyvtár. A költözés 1991 áprilisában megtörtént, az új helyen már májustól várta olvasóit a könyvtár. Kétfunkciós, iskolai és községi könyvtári feladatokat látott el. A művelődési házzal történő összevonás, mely 2001 decemberében történt nem jelentett változást a könyvtár elhelyezésében.

Az önkormányzat Képviselő-testülete 21/2011. (II.17.) számú határozatával döntött arról, hogy a településen könyvtári szolgáltató helyet működtet. A Képviselő-testület nyilvános könyvtári szolgáltatást rendelt meg a Méliusz Juhász Péter Könyvtártól (4026 Debrecen, Bem tér 19). A könyvtár 2011 nyarán átköltözött a felújított művelődési házba, ahol könyvtár szoba és olvasószoba várja a település olvasni szerető lakosait.

A könyvtár helyzete

A könyvtár a Szűcs Sándor Művelődési Házban, az Szűcs Sándor ÁMK keretein belül működik. Könyvtáros: Telegdi Sándorné. Alapterülete: 56 m2. A könyvek 80%-a szabadpolcon van, a többi a raktárhelyiségben található. Tárgyi és működési feltételei a lehetőségekhez mérten jók. A könyvtár szolgáltató helyként működik.

A könyvtár tevékenysége

A könyvtár küldetés nyilatkozata: "Feladatunknak tekintjük a könyvtári igények maximális kielégítését. Segítséget nyújtunk olvasóinknak a tanuláshoz, továbbképzéshez, ismeretek bővítéséhez. Közérdekű információk biztosításáal állunk olvasóink rendelkezésére. Kiemelt célunk az ifjúság olvasóvá nevelése, valamint szabadidejük hasznos eltöltéséhez segítséget nyújtani."

Tevékenységéből adódóan feladatai a következők:
- a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása;
- tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról;
- biztosítsa más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését;
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében;
- ösztönzi az életen át tanulást;
- egyéni és csoportos helyben használat biztosítása;
- a helytörténeti könyvtári gyűjtemény gondozása;
- kielégíti a lakosság szépirodalmi, szakirodalmi és információs igényeit.

Telegdi Sándorné könyvtáros

Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ
4172 Biharnagybajom, Várkert u. 35.
Tel: 54/473-606, Fax: 54/473-607, e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu