Kezdőlap » Közhírré tétetik » Felhívások» Védőnői állás meghirdetése

Védőnői állás meghirdetése

96/2017.  (V. 25.) számú KT HATÁROZAT
a II. számú védőnői körzet védőnői állásának meghirdetéséről

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján az alábbiakban határozza meg a Biharnagybajom Községi Önkormányzat II. számú védőnői körzet védőnői állásának meghirdetését a kormányzati személyügyi igazgatási feladataikat ellátó szerv internetes oldalán:

I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai:
1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma: 2017. június 1.
2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve: Oláh Lajosné
3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett – iktatószáma: ………/2017.
4. A munkáltató megnevezése: Biharnagybajom Községi Önkormányzat
5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: Szitó Sándor polgármester
6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók: Biharnagybajom      Községi Önkormányzat 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.
7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: -
8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt     személy(ek) neve, e-mail címe, telefonszáma:
Oláh Lajosné      munkaugy@biharnagybajom.hu    54/472-002
(A 7-8. pont kitöltése nem kötelező)

II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok
1. A munkakör megnevezése: körzeti védőnő
2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése: -
3. A vezetői megbízás szintje (vezető/magasabb vezető: -
4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre     sor kerül: Védőnői Szolgálat (II. számú védőnői körzet) 4172 Biharnagybajom,    Rákóczi út 7.
5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: Védőnői Szolgálat
6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. szeptember 1.
7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): határozatlan, 3 hónapos próbaidő     kikötésével
8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidős
9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama: -
10. A munkavégzés helye: Védőnői Szolgálat 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 7.
11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok felsorolása: 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok ellátása az adott védőnői körzetben
12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése:-
13. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat: egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél
14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa: -
15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret: felhasználói szintű számítógép ismeret
16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa:  nem szükséges
17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje: nem szükséges
18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat: szükséges
19. Egyéb feltételek/előnyök a munkakör betöltéséhez:-
20. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák: kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs készség, problémamegoldó képesség
(A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelező. A 4. pont kitöltése csak akkor kötelező, ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. A 14-20. pont, illetve az előnyt jelentő kategóriák kitöltése nem kötelező.)

III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai
1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: 2017. június 2.
2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása: részletes    szakmai és személyes önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér
3. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.
4. A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen, Biharnagybajom Községi Önkormányzat 4172 Biharnagybajom Rákóczi út 5. a borítékra kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „védőnő”
5. A pályázat benyújtásának feltételei: magyar állampolgárság, büntetlen előélet,     cselekvőképesség, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél
6. A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.
7. A pályázat elbírálásának módja, rendje: képviselő-testületi döntés
8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje (a szolgáltató központ     honlapján való közzétételen kívül): Biharnagybajom község honlapján: 2017. június 2.
9. A pályázat elektronikusan történő benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt     munkatárs neve, e-mail címe: -
10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma
    (A 9-10. pont kitöltése nem kötelező.)
     Szitó Sándor polgármester, telefonszáma: 54/472-002

Határidő: a közzétételre 2017. június 2.

Felelős: Imre-Erdős Szilvia jegyzőMegvásárolható termékeink
GYÉKÉNY TERMÉKEK
Eladó gyékény termékek
SZÁRAZTÉSZTÁK
Eladó 10 tojásos száraztészták
Új Bajomi Hírlevél
Előző lapszámok archívuma
Hasznos linkek
Életmentő készülék
Biharnagybajom TV
Bemutató film
Időjárás
Top